fes-logomacro

fes-logo
מאקרו

מרכז מאקרו לכלכלה מדינית הוקם לאחר אחת עשרה שנות מחקר של המכון הישראלי למחקר כלכלי וחברתי, ומתמחה בניתוחים כלכליים וחברתיים של סוגיות עכשוויות ועתידיות העומדות על סדר היום הציבורי.

 

argaiv1734

המרכז הינו גוף בלתי תלוי, המשלב מחקר אקדמי עם יעילות כלכלית, תכונות המקנות לו את היתרון שבאספקת מידע אמין ומקצועי וכן חוות דעת מבוססות, תחזיות וניתוחים שיטתיים ומהימנים בזמן אמת.

ייחודו של המרכז הוא בשילוב בין הממד החברתי והממד הכלכלי, הן במובן של הנושאים בהם הוא עוסק והן בשיטות המחקר אותן הוא מיישם. האינטראקציה בין המודלים הכלכליים למודלים החברתיים באה לידי ביטוי במחקרים הרבים שערך המרכז בנושאי הרפורמות הכלכליות בישראל בעידן הגלובליזציה, ניתוח תקציבי המדינה, שרות לאומי: עלות מול תועלת, מעמד הנשים בישראל, זהות הנוער הישראלי, בטחון סוציאלי ומעמדם הכלכלי והחברתי של סקטורים שונים באוכלוסייה הישראלית. כמו כן, עוסק המרכז בהערכת מצב ומתן המלצות בנושאי מדיניות, כדוגמת מערכת החינוך בישראל, מערכת הפנסיה ועולם העבודה החדש.

בהתאם לזאת המרכז שיתף ומשתף פעולה עם בכירי החוקרים בתחום הכלכלה, מדעי המדינה, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה בישראל. נושאים אלה משתלבים עם תפיסת המרכז לפי הפיתוח כלכלי נגזר, בין היתר, מפיתוח אזורי. מסיבה זו ניתנת תשומת לב מיוחדת להתפתחויות כלכליות גלובליות, בכלל, ובמזרח התיכון, בפרט.

בד בבד עם עריכת מחקרים פועל המרכז בתחום של קידום השיח במגוון הרחב של הנושאים בהם הוא עוסק, זאת באמצעות יצירת במות לדיון הפתוחות לציבור הרחב, ארגון כנסים וסמינרים. בין הכנסים והסמינרים שנערכו ע"י המרכז כלולים סמינר בנושא הדרך השלישית ברפורמות כלכליות-חברתיות, בהשתתפותו של יו"ר ה-LSE לשעבר, הלורד פרופסור אנתוני גידנס, ומיטב הפרופסורים בישראל בתחום מדעי החברה, במות בנושא מערכת החינוך בישראל בהשתתפות שרים, חברי כנסת ואנשי המקצוע, כנסים לקידום השיח על מעמד האישה בהשתתפות חוקרים מובילים בישראל, סמינרים בנושא הגלובליזציה, סמינרים בנושא שוק העבודה המשלבים בין אנשי שטח ואנשי מקצוע מחו"ל שמלמדים על ניסיונם המוצלח את הנציגים הבולטים של סקטורים שונים בשוק העבודה בישראל.

www.macro.org.il אתר המרכז:

: www.macro.org.il