fes-logomacro

סנאט

argaiv1734

סנאט הוא פרויקט אל-מפלגתי ייחודי המפרסם, מאז אוקטובר 1996, ניירות מידע שבועיים
בנושאים בוערים העומדים על סדר היום הציבורי בתחומים כלכליים, חברתיים ומדיניים.
"סנאט" מופק מדי שבוע או שבועיים ומופץ בין חברי כנסת, מנכ"לים של משרדים ממשלתיים

וראשי ארגונים כלכליים ומלכ"רים, על מנת שישמש כבסיס מידע בתהליך קבלת החלטות.
הפעילות של "סנאט" קיבלה חשיפה וביטוי תקשורתי נרחב הודות לעקרונות עליהם מקפיד הפרויקט: מידע עדכני, מקצועי, אובייקטיבי ותמציתי. עד לסוף שנת 2010 הופקו כ-400 ניירות מידע כשכל אחד ואחד מהם נכתב על ידי מומחה מוביל בתחומו. נוסף על כך, נערכים במסגרת הפרויקט סקרי דעת קהל בנושאים אקטואליים.

עורכי הסנאט: ד"ר רובי נתנזון, מנכ"ל מרכז מאקרו לכלכלה מדינית.

הגר צמרת-קרצ'ר, מנהלת מחקר וחוקרת בכירה, מרכז מאקרו לכלכלה מדינית.

מרכזת הפרויקט: מיכל וייס, מנהלת פרויקטים, מרכז מאקרו לכלכלה מדינית.