fes-logomacro

השלכות תקציב המדינה לשנים 2011-2012 על המדיניות הכלכלית - חברתית

Senat# 401 - 24/10/2010

argaiv1734

תמצית

במסמך זה נסקור את צעדי המדיניות העיקריים והשינויים העיקריים בתקציב המדינה ובמצרפי התקציב, לשנת 2011-2012, כפי שמתבטאים בהחלטות הממשלה מס'' 1985 עד 2091 (מלבד 2057 ו-2079) שנתקבלו ביום 15 ביולי 2010. כמו בתקציב הקודם, גם תקציב זה הועבר במתכונת דו-שנתית, בפעם הקודמת העילה לכך הייתה הממשלה שהוקמה ללא תקציב קודם והמשבר הכלכלי שגרם לחוסר יציבות. הפעם לא ברור מה העילה לבחירה בהחלטה על מתכונת של תקציב דו-שנתי כאשר בעולם כולו מקובל להחליט על התקציב כל שנה.

קרא עוד...
Download this file (401.pdf)הורדת קובץ
הדפסה דוא