fes-logomacro

שיטת בחירות מעורבת בישראל

Senat# 403 - 11/4/2010

argaiv1734

תמצית

הפוליטיקה הישראלית מפוצלת ומקוטבת מאוד ושיטת הבחירות הקיימת מעודדת זאת. יש לעבור לשיטת בחירות שונה אשר שומרת על השיטה הפרלמנטארית אך מייצבת אותה ומביאה לביטוי עניינים מקומיים ולא רק ארציים. חוות דעת זאת מתייחסת להצ"ח מיולי 2010 שלפיה תשונה שיטת הבחירות הישראלית לשיטת בחירות אזורית. חוות הדעת בוחנת את הצעת החוק ומציעה להכניס בה תיקונים. עיקר המלצותינו הוא להביא בישראל לשיטת בחירות מעורבת שיש בה הן את הטוב בשיטה הארצית-יחסית והן את הטוב בשיטה האזורית.

קרא עוד...
Download this file (403f.pdf)הורדת קובץ
הדפסה דוא