fes-logomacro

ניירות עמדה סנאט:‬ 2003
שביתות בישראל - המותר והאסור

Senat# 217 - 28/12/2003

argaiv1734

תמצית

חופש השביתה, או זכות השביתה, נמנים על זכויות היסוד במשפט העמים. בישראל, בהעדר חקיקה המסדירה חופש זה, ההכרה היא פסיקתית, הן על ידי בית המשפט העליון והן על ידי בית הדין לעבודה.

קרא עוד...
Download this file (217f.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
הפרטת שירות התעסוקה

Senat# 216 - 21/12/2003

תמצית

ממשלת ישראל פועלת כיום במלוא המרץ לעריכת שינויים מבניים במשק ובחזית המאמץ ניצב משרד האוצר. אחת התוכניות במסגרת זו היא התוכנית להפרטה (חלקית) של שירות התעסוקה.

קרא עוד...
Download this file (216f.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
פערי שכר בין נשים וגברים בישראל על פני זמן ובהשוואה למדינות אירופה

Senat# 215 - 15/12/2003

תמצית

פערי השכר המגדריים בישראל מאז שנות ה- 80 השכר החודשי הממוצע הן של הנשים והן של הגברים עלה מאז שנות השמונים מרמה של 2,800 ש"ח לגברים ו- 1,500 לנשים בשנת 1980 (במחירי 2000), לרמה של 8,500 לגברים ו- 5,300 לנשים בשנת 2000. יחד עם זאת כפי שניתן לראות בתרשים מס'' 1 דלהלן, פער השכר החודשי בין המינים לא השתנה בתקופה זו.

קרא עוד...
Download this file (215f.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
החשיבות שבקביעת קווי מדיניות ישראלית בנוגע להרחבת האיחוד האירופי

Senat# 214 - 12/7/2003

תמצית

רקע במאי 2004 יצטרפו לחמש עשרה המדינות החברות באיחוד האירופי עשר מדינות נוספות , שיביאו את אוכלוסיית האיחוד האירופי לכדי 450 מליון תושבים. המדינות החדשות יצורפו כחברות שוות זכויות וחובות המחילות על עצמן את כל החקיקה של האיחוד, למעט במספר תחומים בהם תוענק תקופת הסתגלות בעלת מספר שנים.

קרא עוד...
Download this file (214f.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
ניתוח השוואתי של תפקוד הממשלה בנושאים כלכליים-חברתיים משנת 1992 עד שנת 2003 - ממצאי סקרי דעת קהל

Senat# 213 - 30/11/2003

תמצית

רקע מאז שנת 1992 עורכת עמותת סנאט סקר בנושא הערכת הציבור את תפקודה של הממשלה המכהנת בעת בה נערך הסקר, בנושאים כלכליים וחברתיים. הנושאים בהם מתבקש הציבור להעריך את תפקודה של הממשלה הם: חינוך, בריאות, אבטלה, שכבות חלשות, ציבור הפנסיונרים, תשתית כבישים, עלייה, דיור, שכר ואינפלציה. באמצעות בחינת עשרת הפרמטרים הללו ניתן לקודד את ההערכה הכללית שרוכש הציבור לממשלתו בתחומים הכלכליים-חברתיים בצורת ציון אחד המביא לידי ביטוי את כל אחד מהתחומים דלעיל. בנוסף, כתוצאה מהעקביות בעריכת הסקרים ניתן להשוות את שביעות רצונו של הציבור מהממשלה הנוכחית ביחס לחמש הממשלות הקודמות.

קרא עוד...
Download this file (213.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
סוגיית הרפורמה בבתי המשפט בישראל

Senat# 212 - 23/11/2003

תמצית

סוגיית הרפורמות במערכת בתי המשפט בישראל עלתה על הפרק פעמים רבות בתקופה האחרונה, הן במסגרת דו"חות כדוגמת זה שהופק ע"י וועדת זמיר, והן בדיונים ציבוריים ומקצועיים שונים. הצורך ברפורמה במערכת המשפטית חוזר ומתעורר משתי סיבות עיקריות. האחת, היא העלייה החדה במעורבותם של בתי המשפט בישראל בדיונים בנושאים ציבוריים ופוליטיים מן המעלה הראשונה, כדוגמת עבירות שלטוניות של אישים ציבוריים. הסיבה השנייה לכך היא התערבותו הגדלה של בג"ץ בנושאים ציבוריים-פוליטיים, שאינם משפטיים טהורים, אלא נורמטיביים (תופעה שלעיתים מכונה אקטיביזם שיפוטי). עד מחצית שנות השמונים התרחקו בתי המשפט בדרך כלל מדיון בנושאים בעלי גוון נורמטיבי. בעיה נוספת וחמורה לא פחות, מהווה העומס ההולך וגדל על בתי משפט השלום ובתי המשפט המחוזיים. מגמה זו של העלייה הגבוהה במספרי התיקים המוגשים לדיון מקורה בין השאר, בשינויים חברתיים וכלכליים, ובמיוחד בהפרטה שעבר המשק הישראלי, בקונפליקטים בנושאי מעמדן של הקרקעות, וקפיטליזציה של המשק – כל אלה הביאו יותר ויותר סכסוכים כלכליים לפתח בתי המשפט עצמם.

קרא עוד...
Download this file (212.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
השלכות מדיניות תקציב המדינה לשנת 2004 על המשק לנוכח התוכניות הכלכליות שבוצעו בשנת 2003

Senat# 211 - 13/11/2003

תמצית

השלכות מדיניות התקציב על המשק. המדיניות הפיסקלית הננקטת להתמודדות עם המשבר הכלכלי, החריף ביותר שידע המשק הישראלי עד כה, היא מונוטונית וכוללת את צמצומו של התקציב בכל הזדמנות - כך, למרות שמאז כינונה של הכנסת ה16- נקבעו רק שני תקציבים חדשים, הוצעו למעשה ארבע תוכניות כלכליות, שלוש מתוכן בוצעו, וכולן כוללות הפחתות תקציביות . התוכניות טרם הצליחו לשפר את מצב המשק - התוצר לנפש (של המגזר העסקי) ב2003- ירד ל47.4- אלף ש"ח לרמה בה היה בשנת 1996, ופער התוצר ביחס למגמה עומד על כ10- אלף ש"ח . נשאלת השאלה האם התוכנית הרביעית, שהיא היחידה שטרם בוצעה, מכילה בתוכה צעדים העשויים להציע פתרון למשבר הקשה שפוקד את כלכלת ישראל? הניתוח הנוכחי בוחן את ההוצאות התקציביות בארבעת התוכניות, בחלוקה למגזרים האמורים לספוג את הקיצוצים הללו ומתמקד בתוכנית האחרונה הלא היא, מדיניות התקציב לשנת 2004.

קרא עוד...
Download this file (211l.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
נטיות בהתחמשות המדינות במזה"ת

Senat# 210 - 27/10/2003

תמצית

מבוא רוב מדינות המזרח התיכון הגדילו את השקעתן בביטחון בשנים האחרונות. מגמה זה החלה בשלהי שנות התשעים ואינה נוגע דווקא להשלכות אירועי ה-11 בספטמבר 2001 על הזירה הבינלאומית. בעוד שבמרבית שנות התשעים נאמדה ההוצאה הממוצעת האזורית על התחמשות בכ-50 מיליארד דולר, נכון לשלהי 2001 נמדדה ההוצאה בכ- 70 מיליארד דולר. סביר להניח שנכונותה של ארה"ב להפעיל כוח רב על מנת לשנות משטרים ולכבוש מדינות שמסומנות מבחינתה כמדינות תומכות טרור תעודד את ההוצאה על ביטחון בקרב מדינות האזור.

קרא עוד...
Download this file (210a.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
התפתחויות בתקציב החינוך ובמבנה מערכת החינוך אותו הוא מכתיב בשנים 2003 ו- 2004

Senat# 209 - 23/10/2003

תמצית

הקדמה מאז קום המדינה, ידעה מערכת החינוך בישראל סדרה של שינויים משמעותיים: התרחבות החינוך המקצועי בשנות החמישים, הארכת חינוך חובה מעבר לגיל 14, ביטול הסקר, שינוי מבנה בבתי-הספר היסודי והעל יסודי והנהגת חטיבת-הביניים בסוף שנות השישים, חוק חינוך תיכון חינם ושינוי מבנה הלימודים בחטיבה העליונה בסוף שנות השבעים, פתיחה הדרגתית של אזורי רישום ובחירה בחינוך בשנות התשעים. שינויים מבניים אלה לוו בהעדר שינויים מובהקים בתקציב החינוך, למעט בשנים 1962 ו- 1993 . הקפיצה המשמעותית שחלה בתקציב החינוך מ-15 ל-20 מיליארד ש"ח, לא הובילה לכל שיפור לא במערכת החינוך ולא בתוצאותיה. לאחרונה כתוצאה מתחושת אי הנחת הנובעת מעובדה זו, המדיניות הכלכלית מאז סוף שנת 2002 מכילה צעדי שינוי בנוגע למערכת החינוך ותקציבה. נשאלת השאלה מהם והאם הם יתרמו לשיפורה?

קרא עוד...
Download this file (209.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
ההתפתחויות הכלכליות ברשות הפלשתינית מאז פרוץ גל האלימות מספטמבר 2000

Senat# 208 - 20/7/2003

תמצית

רקע עם פרוץ גל האלימות בספטמבר 2000 נקטה ישראל במדיניות של סגר על השטחים. לצעד היו משמעויות שליליות מרחיקות לכת על מצבם של הפלשתינים, ונתוני המשק הפלשתיני כיום הם בשפל חסר תקדים, בכל פרמטר אפשרי: כ50%- אבטלה, עוני שמקיף כ60%- מהאוכלוסייה, הצטמקות של היקף ההשקעות בשיעורים של עשרות אחוזים בשנה, קיטון בשיעורים דומים גם ביבוא וביצוא ועוד. להלן בחינה של התהליכים הכלכליים שפוקדים את הפלשתינים.

קרא עוד...
Download this file (208.pdf)הורדת קובץ
הדפסהדוא

 
<< התחלה < הקודם 1 2 3 4 הבא > סיום >>

דף 1 מ 4